Er skattemeldingen det samme som selvangivelsen?

 

Det som tidligere ble kalt selvangivelsen kalles i dag for skattemeldingen. Skattemeldingen vil for lønnstakere dermed oppleves som akkurat det samme som den tidligere selvangivelsen. Bortsett fra navnebyttet vil vanlige lønnsmottakere og trygdede ikke merke noen annen forskjell på skattemeldingen bortsett fra noen mindre endringer fra år til år.

 

Næringsdrivende vil imidlertid oppleve at ordet «skattemelding» brukes på flere oppgaver til det offentlige i tillegg til den tidligere selvangivelsen. For eksempel kalles den gamle omsetningsoppgaven for merverdiavgift nå «skattemelding for merverdiavgift».

 

Når kommer den forhåndsutfylte skattemeldingen?

 

I 2020 begynner Skatteetaten med en ny løsning som innebærer at alle elektroniske brukere som er lønnsmottakere eller pensjonister, vil få en ny type skattemelding. Denne skattemeldingen vil ikke bli sendt ut samlet til alle skatteytere på en bestemt dato, men vil bli sendt ut løpende i perioden 18. mars til 30. mars slik at alle skal ha mottatt sin forhåndsutfylte skattemelding elektronisk eller i posten senest 1. april.

 

Den gamle typen skattemelding vil bli sendt ut 31 mars enten digital eller med post. Dette gjelder for lønnsmottakere og pensjonister som ikke er elektroniske brukere, samt næringsdrivende og deres ektefeller.

 

Når skal skattemeldingen leveres?

 

For lønnsmottakere, trygdede og pensjonister er fristen for å levere skattemeldingen 30. april for forutgående skatteår. Dersom du tilhører denne gruppen trenger du ikke å foreta deg noe dersom du ikke har endringer til den forhåndsutfylte skattemeldingen. Dersom du ikke lever inn meldinger innen fristen så blir den forhåndsutfylte skattemeldingen regnet som innlevert skattemelding. Det er imidlertid viktig å være klar over at du fortsatt er ansvarlig for at opplysningene til skatteetaten er riktige selv om du ikke foretar deg noe i forhold til den forhåndsutfylte skattemeldingen.

 

For næringsdrivende er fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. for forutgående skatteår. Alle nøringsdrivende må levere inn skattemelding uansett. Dette gjelder også dersom du har et passivt enkeltmannsforetak uten omsetning i det aktuelle inntektsåret.

 

Kan jeg få utsettelse på innleveringen av skattemeldingen?

 

Du kan søke om utsettelse via Altinn.no. En forutsetning for å få innvilget utsettelse er at det foreligger særlige grunner hvor sykdom eller reisefravær nevnes som eksempler på altinn.no. Du må derfor oppgi grunn men vår erfaring viser at utsettelse innvilges automatisk uten nærmere kontroll for en periode på en måned. Det opplyses at ytterligere utsettelse ikke gis.

 

Lønnsmottakere, trygdede og pensjonister benytter ved søknad om utsettelse skjema RF-1115 hvor det kan søkes om utsettelse for innleveringen til 31.mai.

 

Næringsdrivende benytter ved søknad om utsettelse skjema RF-1114 hvor det kan søkes om utsettelse til 30.juni.

 

NB: Det er viktig at det søkes om utsettelse før den opprinnelige innleveringsfristen går ut. Dette gjelder både for begge gruppene. Etter opprinnelig frist er gått ut vil det ikke blir gitt utsettelse.

 

Hva skjer om jeg leverer skattemeldingen for sent?

 

Siden skattemeldingen til lønnsmottakere, trygdede og pensjonister ikke trenger å innleveres, dersom det ikke er endringer på den forhåndsutfylte skattemeldingen, så er det etter at denne ordningen ble innført ingen konsekvenser for denne gruppen da det dermed ikke lenger vil være mulig å levere for sent.

 

Det finnes imidlertid muligheter for å få med opplysninger du hadde glemt i ettertid men vi går ikke inn på regelverket rundt dette da det er for omfattende. Ta kontakt med skatteetaten så fort som mulig dersom dette gjelder deg. Dette gjelder både om de glemte opplysningene går i din favør eller i din disfavør. Det er alltid en fordel at du kommer skatteetaten i forkjøpet dersom du oppdager ting i din disfavør som er uteglemt.

 

Næringsdrivende som leverer skattemeldingen for sent kan bli ilagt tvangsmulkt. Dersom du ikke lever skattemeldingen innen fristen vil du få et brev med varsel om tvangsmulkt sammen med en ny frist for å unngå at tvangsmulkten begynner å løpe. Tvangsmulkten er et halvt rettsgebyr (et halvt rettsgebyr tilsvarer kr 565,- i 2018) pr dag og vil løpe frem til den når maksbeløpet på kr 56500,-. Dette er en ny ordning som er viktig å være klar over da det fort kan bli veldig dyrt å være for sent ute.

 

Hva skjer om næringsdrivende ikke leverer skattemeldingen?

 

Dersom personlige skatteytere, som skal levere skattemeldingen for næringsdrivende, ikke leverer skattemeldingen vil de bli skjønnslignet. Dette foregår normalt i oktober/ november samme året skattemeldingen skulle vært innlevert. Dersom skattemeldingen levers før skjønnsligning finner sted så blir den innleverte skattemeldingen bli lagt til grunn for skatteoppgjøret og skjønnsligning vil ikke finne sted. Ved skjønnsligning vil du bli ilagt en betydelig tilleggsskatt samt at dine skatteopplysninger vil bli fastsatt ved skjønn. Denne skjønnsberegningen vil sjeldent gå i skatteyters favør og er noe som bør unngås.

 

Kan en skjønnsligning omgjøres?

 

Du kan og bør levere skattemelding selv etter at du er skjønnslignet. Ligningen kan da bli endret i.h.t. skattemeldingen men tilleggsskatten vil normalt ikke frafalles. For at tilleggsskatten skal frafalles må det foreligge en eller flere unnskyldelige årsaker, typisk langvarig sykdom som kan dokumenteres.

 

Hva skjer om jeg ikke betaler restskatten?

 

Dersom du ikke betaler restskatten vil skatteetaten ved kemneren igangsette tvangsinnfordring. Normalt vil dette medføre trekk i lønn men kan også medføre at det tas utleggspant i eiendeler, typisk fast eiendom eller bil. Næringsdrivende risikerer også konkurspågang dersom vanlig tvangsinndriving ikke lykkes og/ eller skattegjelden er stor.

 

Som personlig skatteyter er det viktig å være klar over at kreditorer ikke har anledning til å kreve mer i påleggstrekk i din lønn utover det det gis anledning til i dekningsloven og gjeldende livsoppholdssatser. Du har alltid rett til å beholde det du trenger til nødvendige boutgifter og nødvendig livsopphold til deg og din familie før kreditorer, deriblant skatteetaten kan trekke eventuelt overskytende av din inntekt.

 

Når kommer skatteoppgjøret?

 

Skatteoppgjøret kommer vanligvis i slutten av juni for lønnsmottakere og i begynnelsen av august for næringsdrivende. Du kan lese mer om dette samt når skattepengene kommer i denne artikkelen.

 

Når skal eventuell restskatt betales?

 

Dersom du vet at du får restskatt og ønsker å unngå å betale renter på dette så kan du foreta en frivillig innbetaling innen 31.mai for restskatt som gjelder forutgående inntektsår. Når restskatten forfaller til betaling avhenger av når du fikk skatteoppgjøret. Du kan lese mer om når restskatten forfaller på dette nettstedet.